Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
청량감 무엇?🍾 가창력 소름돋는 중앙대 응원가 LIVE
대학내일
대학내일 124N theo dõi 356 Videos 71.29TR lượt xem 2021-09-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-14
Tổng số lượt xem100.15N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận221
Tỷ lệ lượt xem 80.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 45.56TR - 82.01TR
Tỷ lệ tương tác 3.43%
Thẻ gắn
대학내일 대학생 대학 대학교 중앙대 실용음악과 보컬 합격 응원가 대학축제 킬링벌스
Giới thiệu
코시국, 캠퍼스 생활을 누리지 못한
대학생들을 위한 본격 방구석 축제!

˗ˋˏ 대학별 응원가 LIVE 프로젝트ˎˊ˗
여러분의 즐거운 대학생활을 응원합니다

#중앙대 #응원가 #대학생
🍾청량폭발 중대🍾 다음 학교는? (두구두구)

𝑺𝑶𝑵𝑮
중앙대학교 공식 응원가
0:00 중앙이 나가
1:28 의에 죽고 참에 살자
2:39 비상

🎤vocal : 중앙대학교 안성캠퍼스 실용음악전공 최혜린
🎙응원가 출처 : 중앙대학교 응원단
☠ 일반인 출연자 분에 대한 비방댓글 및 욕설은 바로 삭제처리하겠습니다.
Mở