Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Subbu_gadi_love_story || by puttaparthi rockstars
Puttaparthi Rockstars
Puttaparthi Rockstars 640 theo dõi 14 Videos 59.22N lượt xem 2017-07-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem9.45N
Thích tỷ lệ 2.02%
Số lần bình luận22
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.72TR - 3.09TR
Tỷ lệ tương tác 4.35%
Thẻ gắn
Love short films
Giới thiệu
Staring- subhan ; lalita
Story- Chendu
Editing- pavan Kumar
Choreography - Shasha Vali
B.G.M - Azad
Mở