Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
봉구의 알리오 올리오 만들기
댕댕이
댕댕이 442 theo dõi 51 Videos 243.42N lượt xem 2017-06-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-04
Tổng số lượt xem158
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 35.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 68.25N - 113.75N
Tỷ lệ tương tác 23.42%
Thẻ gắn
food
Giới thiệu
기말과제로 만들었습니다 해보고 싶었던건데 만드는게 생각보다 힘드네요
다음에 기회되면 정식으로 한번 자세하게 만들어 보겠습니다


알리오 올리오는 원래 마늘과 올리브 오일로만 사용하는데 취향껏
재료 넣어서 먹어도됩니다 소금량이나 양파량은 그냥 좋아하는 만큼 넣으세요 한번 만들어보고 많다 싶으면 줄이고 적다 싶으면 더넣으면서 맞춰가면됩니다 올리브오일은 엑스트라버진오일 사용하시면되고 마늘 다진거는 10분정도 두고 사용하면 감칠맛을 잘 보존한다고합니다 코팅팬으로해도 솔직히 맛있긴한데 스탠팬이 열 보전이 잘되서 더 맛잇게 된다고 합니다(물론 잘 다룰줄 알아야게쬬)
Mở