Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
'Power to X'가 주목하는 글로벌 에너지 기업 [박영훈의 Power to X]_STEPS
성공투자로 이끄는 계단, STEPS
성공투자로 이끄는 계단, STEPS 102N theo dõi 403 Videos 7.91TR lượt xem 2021-07-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-01
Tổng số lượt xem5.93N
Thích tỷ lệ 99.2%
Số lần bình luận23
Tỷ lệ lượt xem 5.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 2.68TR - 4.84TR
Tỷ lệ tương tác 8.25%
Thẻ gắn
STEPS 주식투자 LIFEPLUS 한화투자증권 Steps 스텝스 한화 Hanwha MoneyWar Money 쩐쟁 머니 주식 부자 여의도 Strategist 투자 주식시장 금융 국내외시황 투자앱 증권 리서치 경제 증시 전망 예측 투자전략 매크로 주식투자앱 국내시황 성공투자로이끄는계단STEPS 수소 전기화 에너지 에너지기업 P2X 박영훈센터장 박영훈 박영훈의PowertoX powertox PowertoX 에너지산업 energy 글로벌에너지기업 리서치센터장 에너지관련주 에너지주 에너지주식 에너지종목 린데 에어리퀴드 에어프로덕트 에어프로덕츠 베스타스 ITM파워 야라인터내셔널 Vestas Linde AirLiquide AirProducts ITMPower YaraInternational Yara 전해조업체 암모니아업체 수소환원법 가스업체 네옴 네옴시티 Nel 신재생에너지 태양광기업 티센크루프 thyssenkrupp 아사히카세이 AsahiKasei 하이드로제닉스 맥파이 McPhy
Giới thiệu
00:00 오프닝
01:26 차트: 2020년 기준 Global Energy 원천별 구성 비중
03:16 차트: Vestas 주가 추이
05:57 차트: Linde, Air Liquide, Air Products & Chemicals 주가 추이 비교
09:11 차트: Global 전해조 업체
10:57 차트: ITM Power 주가 추이, ITM Power 분기 매출액 및 영업실적
13:33 차트: Yara International 주가 추이

[박영훈의 Power to X]_STEPS
리서치센터장이 전하는 미래 에너지 산업 이슈 전망,
당신의 투자 인사이트를 키워 드립니다.

성공투자로 이끄는 계단, STEPS를 통해 더 나은 투자 생활을 시작하세요!
구독 좋아요 GoGo!

#STEPS #박영훈의PowertoX #주식투자
#LIFEPLUS #한화투자증권 #Steps #스텝스 #한화 #Hanwha
#MoneyWar #Money #쩐 #전쟁 #쩐쟁 #돈 #머니 #주식 #부자 #여의도 #Strategist #투자 #주식시장 #금융 #국내외시황 #주식투자 #투자앱 #증권 #리서치 #경제 #증시 #전망 #예측 #투자전략 #매크로 #주식투자앱 #국내시황 #리서치센터 #박영훈센터장 #리서치센터장 #PowertoX #박영훈의P2X #성공투자로이끄는계단STEPS

※ 이 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
※ 이 금융투자상품은 자산가치의 변동, 환율 변동 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
※ 당사는 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며 투자자는 투자에 앞서 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
※ 주식수수료는 온라인 주식거래 MTS기준 0.15%이며, 기타 자세한 사항은 홈페이지 등을 참고하시기 바랍니다.
※ 당사 콘텐츠는 투자정보 등의 대외 제공에 관한 당사의 내부통제기준을 준수하고 있습니다.
※ 당사 콘텐츠는 개별종목에 대한 추천 아니며 투자판단의 최종 책임은 고객 본인에게 있습니다.
※ 어떠한 경우에도 콘텐츠에서 제공되는 내용이 고객의 투자결과 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용할 수 없습니다.
※ 당사 콘텐츠는 투자자의 투자를 돕기 위해 제작된 당사의 저작물이며 어떠한 경우에도 복사, 전송, 변형될 수 없습니다.
※ 한화투자증권 준법감시인 심사필 제2021-683호(2021.07.16-2022.07.15)
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)