ഒരു നല്ല Call quality യും,Bass ഉം ഉള്ള ഒരു നല്ല wireless earbud/Klef TWS review
PrathapGTech
324N theo dõi 617 Videos24.87TR lượt xem· 2020-01-18