ഒരു നല്ല Call quality യും,Bass ഉം ഉള്ള ഒരു നല്ല wireless earbud/Klef TWS review
PrathapGTech
284N theo dõi 567 Videos21.07TR lượt xem· 2020-01-18