ഒരു നല്ല Call quality യും,Bass ഉം ഉള്ള ഒരു നല്ല wireless earbud/Klef TWS review
PrathapGTech
564N theo dõi 849 Videos48.68TR lượt xem· 2020-01-18