Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
How To Take Shoulder Pleats By Using Right Hand | The Sareedrapist Chennai By Jesi
The SareeDrapist Chennai By JESI
The SareeDrapist Chennai By JESI 82.8N theo dõi 350 Videos 99.77TR lượt xem 2022-08-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-10-07
Tổng số lượt xem882
Thích tỷ lệ 1.13%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 1.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 22.75N - 91N
Tỷ lệ tương tác 2.27%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Easy Way To Take Shoulder Pleats By Using Right Hand 🫱

#thesareedrapistchennai #chennaisareedrapist #sareedrapistchennai #celebritysareedrapist #6yards #prepleating #pleatings
Mở