Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Wallke X3 Pro error code 30 check
Wallke Ebike
Wallke Ebike 351 theo dõi 45 Videos 51.82N lượt xem 2021-07-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-02
Tổng số lượt xem251
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 71.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 91N
Tỷ lệ tương tác 1.59%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Error code 30: Abnormal Communication
This is always the result of the poor connection.
Mở