Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
고막형 보청기는 내가 승리자! 2022~2023년도 유니트론(Unitron) 보청기 장애인 보장구 전용제품 추천 및 가격표(Price List)
지니히어링[난청보청기전문가]
지니히어링[난청보청기전문가] 4.68N theo dõi 151 Videos 295.51N lượt xem 2022-11-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-27
Tổng số lượt xem598
Thích tỷ lệ 2.51%
Số lần bình luận11
Tỷ lệ lượt xem 12.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 273N - 477.75N
Tỷ lệ tương tác 20.9%
Thẻ gắn
유니트론 Unitron 정부지원보청기 보청기가격고시제 충전형보청기
Giới thiệu
2022~2023년도 유니트론(Unitron) 보청기 장애인 보장구 전용제품 추천 및 가격표(Price List)

(2022년 11월 1일)부로 청각장애인에게 지원되는 '장애인보장구 전용제품'의 품목 및 가격이 변화되었습니다. 따라서 2021년 11월 1일에 고시된 제품들은 현재 장애인보장구로 지원이 어렵거나 가격 변동이 있을 수 있습니다. 따라서 2022년 이후로 보장구 제품을 구입하시는 분들은 반드시 본 가격표를 기준으로 제품을 구입하시면 됩니다.

*** 아래 홈페이지에서 보청기 관련 내용 및 영상을 체계적으로 확인하실 수 있습니다.***
지니히어링 홈페이지 : https://jinihearing.com/

---------------------------------------------------------------------
00:38 2022년 이후 보장구 제품 구입시 알아야 주의사항
01:33 충전기 제품 구입을 하려면 알아야 될 사항
02:05 유니트론 제품 설명
02:40 유니트론 보청기 특징
03:50 유니트론 건강보험료 적용 모델
04:40 유니트론 추천 제품
07:43 보청기 다양한 악세사리
08:10 유니트론 보청기 3줄 정리
---------------------------------------------------------------------

관련 문의사항은 아래로 연락주세요..^^
블로그 : https://blog.naver.com/poosh99
인스타그램 : https://www.instagram.com/deokjinahn
이메일 : [email protected]
카카오톡 : https://open.kakao.com/me/baraeon
Mở