Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
지치고 힘들 때 듣는 노래
seanbeardolphin
seanbeardolphin 6.8N theo dõi 4 Videos 4.93TR lượt xem 2015-06-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem4.2TR
Thích tỷ lệ 1.14%
Số lần bình luận29.67N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 765.37TR - 1.37TỶ
Tỷ lệ tương tác 8.19%
Thẻ gắn
위로 노라조 형 가사 김종서 아버지 가사 김윤아 going home 가사
Giới thiệu
작은 위로가 되길 바랍니다.
마음이 아프고 괴로운 분들. 분노와 슬픔으로 절망속에 계신 분들.
당신 잘못이 아닙니다. 자기자신을 탓하지 마세요.
사회가, 어른이 미안합니다.
누굴 위해서 살지 마십시오. 누구 때문에 나를 버리지 마십시오.
그들은 당신에게 아무것도 아닙니다.
당신 인생에서 아무것도 아닌 존재입니다.
악담과 비난은 무시하고 버리십시오.
나쁜 사람들의 의미없고 하찮은 말을 담아두지 마십시오.
당신은 소중한 사람입니다.
아껴주세요. 쓰다듬어주세요.
공부를 못해서, 돈이 없어서, 못생겨서.
이유가 있어서 우리가 존재해야 하는 것은 아닙니다.
여러분 힘내세요. 모든 것은 지나갑니다. 모든 것은 흘러갑니다.
당신은 사랑하는 사람도 만나야 하고, 멋진 곳에 여행도 가야 하고
맛있는 음식도 먹어야 합니다.
사랑합니다.
Mở