Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Clase 5 En Vivo
Clases De Acordeon
Clases De Acordeon 27.6N theo dõi 11 Videos 1.15TR lượt xem 2014-06-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem7.84N
Thích tỷ lệ 1.52%
Số lần bình luận20
Tỷ lệ lượt xem 28.4%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 1.41TR - 2.54TR
Tỷ lệ tương tác 4.06%
Thẻ gắn
#hangoutsonair Hangouts On Air #hoa
Giới thiệu