Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
The Beatles - Ob-la-di Ob-la-da (Ukulele Fingerstyle)
Ukulele Cheats
Ukulele Cheats 217N theo dõi 792 Videos 28.06TR lượt xem 2022-01-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-11
Tổng số lượt xem13.22N
Thích tỷ lệ 4.55%
Số lần bình luận36
Tỷ lệ lượt xem 6.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 2.38TR - 4.32TR
Tỷ lệ tương tác 7.27%
Thẻ gắn
obladi oblada ob-la-di ob-la-da beatles ukulele chord melody fingerstyle tab tabs on screen
Giới thiệu
This is my ukulele fingerstyle arrangement for "Ob-la-di Ob-la-da" by The Beatles.
Download the printable tab here: https://bit.ly/3spCxf4

Join my patreon to get involved in choosing the next songs and access the meetups: https://bit.ly/support-ukulelecheats

The ukulele I'm playing in this video is the Flight Fireball. Check it out here:
https://bit.ly/3gtelSO

SUBSCRIBE:
https://tinyurl.com/yyxq6b27​
For more videos like this, click the link above to subscribe to this channel

SOCIAL LINKS:
Instagram: http://instagram.com/ukulelecheats​
Facebook: http://facebook.com/ukulelecheats
Mở