Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
bonsor/ladysmith sesh
skatrat1
skatrat1 28 theo dõi 22 Videos 10.64N lượt xem 2012-11-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem444
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 68.25N - 136.5N
Tỷ lệ tương tác 3.38%
Thẻ gắn
edit 1
Giới thiệu
pretty old footy word
edited and filmed by Zac G
and paul just watched me ........ i worry for him
Mở