Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
엔유씨 통째로 원액기(착즙기) EVO820 레시피 - 블루베리 모히토
엔유씨전자
엔유씨전자 2.94N theo dõi 345 Videos 3.86TR lượt xem 2022-01-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-04
Tổng số lượt xem255
Thích tỷ lệ 9.02%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 8.7%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 91N - 182N
Tỷ lệ tương tác 9.02%
Thẻ gắn
착즙기 녹즙기 원액기 주서기 칵테일 모히토 모히또 블루베리 블루베리 모히토 블루베리 모히또 바텐더 바텐딩 홈텐더 몰디브 mojito 진토닉 라임 민트 애플민트 페퍼민트 스피아민트 앙고스투라 비터 모히토 크리올로 mojito criollo bacardi legendario ron dorado anejo anos ron anos 엔유씨 엔유씨전자 엔유씨 주스 엔유씨 녹즙 블루베리 주스 블루베리 착즙 블루베리즙 칵테일만들기
Giới thiệu
​​​​#착즙기​​​ #원액기​​​​​​ #EVO820​​​​​​ #블루베리모히토 #모히또 #모히토

🍷 엔유씨 통째로 원액기 블루베리 모히토 만들기 🍸
재료 : 블루베리 300g / 보드카 30ml

Only One 엔유씨전자 통째로 원액기 EVO820

* 재료를 통째로 넣는 82mm 더 넓은 투입구

* 새로워진 O shape 투입구
- 하나의 투입구로 더 쉽고 더 편리하게 재료를 넣을 수 있습니다.

* 더 고급스런 가죽패턴의 감성적인 바디

* 3in1 멀티기능
- 원액주스뿐만 아니라 스무디와 아이스크림까지 제조가 가능합니다.

* 간편해진 세척과 더 넓어진 펄프 출구.

엔유씨 공식 온라인몰 http://www.nucmall.com​​​​​​
엔유씨전자 홈페이지 http://www.nuc.co.kr​​​​​​

공식 블로그 https://blog.naver.com/kuvings1​​​​​
페이스북 http://www.facebook.com/nuc.kr​​​​​​
인스타그램 http://www.instagram.com/nuc_official...​

건강한 먹거리를 위한 바른 제품
Real Nature, Real Taste
Mở