Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[SUB] 일회용품 대신 사용하는 물건들 🌿|제로 웨이스트 도전기|작은 것부터 시작하기!|zero waste
베러심플_Better simple
베러심플_Better simple 212N theo dõi 84 Videos 39.61TR lượt xem 2021-05-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-02
Tổng số lượt xem60.73N
Thích tỷ lệ 98.5%
Số lần bình luận101
Tỷ lệ lượt xem 28.6%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 27.61TR - 49.73TR
Tỷ lệ tương tác 2.96%
Thẻ gắn
제로웨이스트 Zerowaste yt:cc=on 제로웨이스트추천템 플라스틱줄이기 일회용품
Giới thiệu
일상을 조금 바꾸는 것만으로도 제로웨이스트 삶을 실천할 수 있습니다.
우리가 편리하다고 생각했던 일회용품들이 익숙했던 거지 꼭 필요한 것은 아니었어요.
일회용품이 없으니 지속 가능한 살림에 익숙해져 가고, 지구를 향한 마음도 조금은 편안해집니다.
한꺼번에 모든 것을 바꿀 수 없기에 천천히 하나씩 바꿔가고 있습니다.
제가 바꿔보고 괜찮았던 대체품들로 영상을 준비하였습니다.
제품을 사용하며 느낀 장점과 단점을 솔직하게 담았습니다.
제로웨이스트에 대해 관심이 있으신 분들에게 조금이라도 도움이 되었으면 좋겠습니다.
좋아요, 👍 공유 및 댓글을 잊지 마세요!!🙏
#제로웨이스트 #친환경 #zerowaste

✔️ CC 자막이 불편하시거나, 자막이 겹치시는 분들은 설정에서 "자막 사용 안 함" 클릭해 주세요.
✔️영상 품질을 1080p로 설정하시면 훨씬 깨끗하고, 선명하게 영상 시청하실 수 있습니다.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━​
📌Better simple store 제품 정보
1. 실리콘 6구 얼음 틀 https://bit.ly/RoundIceTray
2. 실리콘 밥 팩 https://bit.ly/squaresiliconricepack
3. 싱크대 물막이 http://bit.ly/splash_guard
4. 실리콘 샤워기 홀더 https://bit.ly/2TsxaxT
5. 실리콘 투명 양면 테이프 http://bit.ly/siliconetape
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━​
🍰 네이버 인플루언서 검색 : https://in.naver.com/ooooo10224
🍩 blog : https://blog.naver.com/ooooo10224
🌱 베러심플 스토어 : https://bit.ly/3fstq81
💌 Business mail : [email protected] (영어 소문자 o가 5개)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━​
🎵 Artlist
InaDream by Mina Artlist
Everest by EladPerez Artlist
Glacier by EladPerez Artlist
Touch by EladPerez Artlist
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━​
⚠️ ​허락 없는 2차 활용 / 다운로드 / 재배포 / 재편집 금지합니다.
Mở