Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Stephano vs Stephano | PewDiePie’s Pixlelings
Soldier
Soldier 22 theo dõi 4 Videos 10.64N lượt xem 2019-11-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem10.46N
Thích tỷ lệ 1.35%
Số lần bình luận11
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.91TR - 3.41TR
Tỷ lệ tương tác 2.4%
Thẻ gắn
Giới thiệu
I should’ve used my scorching blast spell on thier stephano’s bubble shield.

#Pewdiepies #pixlelings #stephano
Mở