Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Overwatch - Reinhardt Narration Lines in Junkenstein's Revenge
Overwatch Interactions
Overwatch Interactions 47.8N theo dõi 104 Videos 17.68TR lượt xem 2020-10-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-25
Tổng số lượt xem54.13N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận431
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 9.82TR - 17.72TR
Tỷ lệ tương tác 12.92%
Thẻ gắn
Overwatch Reinhardt Narration Lines Junkenstein's Revenge Junkenstein's Revenge Reinhardt Narration Lines
Giới thiệu
These are some of the various lines that Reinhardt says in the Junkenstein's Revenge game mode, with a focus on the lines said in regards to the defenders and the main enemies. I've not included certain lines in the video, such as the door quotes, or the very generic elimination quotes such as "The reaper was slain, the reaper was destroyed" etc.

Timecodes
0:00 - Introduction
0:35 - Character Intros
1:55 - First Blood
2:54 - The Reaper
4:45 - Junkenstein's Monster
7:19 - The Summoner
9:19 - Dr Junkstenstein
11:47 - The Witch
13:44 - Hero Eliminated
15:23 - Lore / Misc
18:09 - Elimination Lines
21:21 - Ability Lines
22:49 - Ultimate Ready
23:19 - Ultimate Triggered
24:30 - Hero Defeated
26:54 - Last Hero Falls
29:34 - Hero Respawns
30:30 - Victory
Mở