Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Sunbonnet Embroidery : 프랑스자수 Closed Blanket Stitch / Lazy Stitch 응용
민우준
민우준 8.49N theo dõi 70 Videos 572.7N lượt xem 2019-06-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-01
Tổng số lượt xem1.49N
Thích tỷ lệ 5.27%
Số lần bình luận6
Tỷ lệ lượt xem 17.6%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 659.75N - 1.2TR
Tỷ lệ tương tác 9.28%
Thẻ gắn
자수 프랑스자수 라라스티치 embroidery hand embroidery 프랑스자수배우기 embroidery tutorial 썬보넷 Sunbonnet
Giới thiệu
Little Susan Days of The Week

사용된 스티치 기법
========================
Back Stitch
Straight Stitch
Closed Blanket Stitch
Lazy Stitch 응용. 꼭 확인하세요
Bullion Stitch
French knot Stich
========================

Blog : https://blog.naver.com/woozooni/221566086264
라라원단: https://smartstore.naver.com/lalashopkr/products/3719628632
리틀 수잔 (Littel Susan) V003 프랑스자수 디자인원단
Mở