Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
골프 백스윙 깔끔하고 예쁘게 만들기 Tip 4
스윙에미쳐 떠기골프
스윙에미쳐 떠기골프 12.2N theo dõi 74 Videos 6.12TR lượt xem 2021-11-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-22
Tổng số lượt xem8N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 65.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 3.64TR - 6.55TR
Tỷ lệ tương tác 1.29%
Thẻ gắn
#골프 #골프레슨 #골프연습 #백스윙 #골프스윙 #골프필드 #라운딩 #드라이버스윙 #테이크백 #코킹 #백스윙탑 #골프손목 #GOLF #프로골퍼 #KPGA #골프선수 #독학골프 #연예인골프 #드라이버 #비거리
Giới thiệu
안녕하세요 KPGA 한창훈프로 입니다
언제나 심플하게 fact만 찝어주는 떠기골프가 되겠습니다 감사합니다

레슨문의 인스타그램 DM ↓↓↓
https://www.instagram.com/changhoon_way/
Mở