Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
새로 받은 고프로 맥스 일주일만에 다시 고장
이태경
이태경 2.59N theo dõi 453 Videos 1.85TR lượt xem 2021-10-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-05
Tổng số lượt xem33
Thích tỷ lệ 6.06%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 1.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 127.27%
Thẻ gắn
Giới thiệu
새로 받은 고프로 맥스를 가지고 딱 한 번 촬영 후 돌아와서
다시 켜니 제대로 작동이 안 되네요.

as 센터에 보내주기 위한 짧은 영상입니다.
Mở