Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Carmelo Castillos Nos Cuenta Su Historia De Su Viaje En Yola Y Su Vida( 2 parte)
Francotiradores
Francotiradores 3.37N theo dõi 16 Videos 1.75N lượt xem 2021-07-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-26
Tổng số lượt xem56
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 1.7%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 7.14%
Thẻ gắn
Giới thiệu