Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Lapis Lazuli from rock to powder
Master Pigments
Master Pigments 6.43N theo dõi 4 Videos 442.87N lượt xem 2017-07-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-29
Tổng số lượt xem116.34N
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 52.93TR - 61.4TR
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
Lapis Lazuli natural blue pigment Lapis pigment lapis paint lapis lazuli microscope lapis lazuli powder natural blue color lapis color
Giới thiệu
Crushing and milling lapis lazuli from the rock to powder.

visit: https://www.masterpigments.com/categories/pigments/lapis-lazuli-pigments.html

music:
cdk - Sunday by cdk (c) copyright 2016 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/cdk/53755
Truth? by onlymeith (c) copyright 2012 Licensed under a Creative Commons Attribution (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/onlymeith/38010
Droplets by jaspertine (c) copyright 2014 Licensed under a Creative Commons Attribution Noncommercial (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/jaspertine/48109
le conte du poisson magique by Bluemillenium (c) copyright 2016 Licensed under a Creative Commons Attribution Noncommercial (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/Bluemillenium/53705 Ft: subdes2;greg Baumont;kristinhersh
Glasshouse by Martijn de Boer (NiGiD) (c) copyright 2016 Licensed under a Creative Commons Attribution Noncommercial (3.0) license. http://dig.ccmixter.org/files/NiGiD/54653 Ft: Stefan Kartenberg
Mở