Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
¿Cómo crear una nueva cuenta en Taltura?
Taltura - Talento de Altura
Taltura - Talento de Altura 402 theo dõi 160 Videos 174.34N lượt xem 2021-01-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem14
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 3.5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
Giới thiệu