Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
동물 흉내 체조ㅣ코끼리, 원숭이, 오리 체조로 따라해볼까?ㅣ★핑크퐁 튼튼쌤의 율동체조★ㅣ빠라빠빠 동물 체조, 동물 흉내ㅣ핑크퐁 체조ㅣ핑크퐁! 인기동요
핑크퐁 (인기 동요・동화)
핑크퐁 (인기 동요・동화) 9.6TR theo dõi 2265 Videos 5.77TỶ lượt xem 2021-06-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-07
Tổng số lượt xem70.06N
Thích tỷ lệ 63.7%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 0.7%
Kém
Ứớc tính giá trị video 31.87TR - 57.37TR
Tỷ lệ tương tác 0.28%
Thẻ gắn
핑크퐁 pinkfong 가족 유아 아동 미취학아동 어린이 키즈 유치원 애니메이션 동영상 교육 유아앱 키즈앱 교육앱 유아교육 아동교육 어린이교육 자녀교육 유치원교육 홈스쿨링 유아애니메이션 아동애니메이션 어린이애니메이션 교육애니메이션 유아동영상 아동동영상 어린이동영상 교육동영상 동요 동화 아기상어 상어가족 어린이노래 어린이동요 노래 nurseryrhyme 핑크퐁동요 핑크퐁동화 체조 핑크퐁 체조 어린이 동요 아기 동요 유아 동요 kids song 어린이 교육 동요 아기상어 리믹스 아기상어 반복 동요 모음 babyshark 보들북 korea aprender coreano belajar bahasa korea 어린이 노래 ehddy vldzmvhdd learning korean 튼튼쌤율동체조 튼튼쌤 오리 동물동요 동물흉내 동물체조
Giới thiệu
핑크퐁 구독자 친구들을 위한 팔로워송 공개! 지금 바로 보러 가기 💕 https://fong.kr/10960/ 아기상어 올리 채널 오픈🦈 지금 바로 놀러 오세요💛
https://www.youtube.com/channel/UC-9Tn-iH6W_187YwCOf7CGw?sub_confirmation=1

호기와 함께 놀면서 배워요💚 지금 바로 호기 채널 구독하기: https://www.youtube.com/channel/UCJlNBdRJPnxsHjdaTNEqmOg?sub_confirmation=1

핑크퐁의 새로운 영상을 가장 빠르게 만나는 방법!
지금 바로 핑크퐁 공식 유튜브 채널 [구독] 버튼을 눌러주세요.
★ 핑크퐁 유튜브 구독하기: https://www.youtube.com/pinkfongko?su...

----
[핑크퐁 튼튼쌤의 율동체조] 40화 : 동물 흉내 체조

튼튼쌤 아기상어 핑크퐁과 💙 빠라빠빠 동물 흉내, 동물 흉내💙동요 에맞춰
율동 체조를 차근차근 배우다보면 몸도 마음도 튼튼!
핑크퐁 친구들, 지금부터 다같이 따라해볼까요?

1:40 빠라빠빠 동물 흉내
4:50 동물 흉내

출연 : 박건령, 베이즐리 윌로 웬디
사운드 믹싱 : 투케이해브

----

전세계 어린이들의 마음을 사로잡은 글로벌 브랜드 핑크퐁!
핑크퐁 공식 유튜브 채널에 업로드되는 모든 동요・동화는
유아 교육 전문가들이 자체적으로 제작하고 있습니다.

핑크퐁 동요・동화를 앱으로도 만나보실 수 있습니다.
★ 무료 앱 다운로드 : https://fong.kr/923/17

핑크퐁 도서나 인형 등 다양한 상품을 만나보고 싶으신가요?
★ 핑크퐁 스토어: http://pinkfong.com

핑크퐁 SNS를 팔로우하고 교육 정보와 이벤트 소식도 받아보세요!
★ 페이스북: https://www.facebook.com/pinkfong.ko
★ 인스타그램: https://www.instagram.com/pinkfong.ko
★ 카카오스토리: https://story.kakao.com/ch/pinkfong

Copyright © 2021 SMARTSTUDY Co., Ltd. All Rights Reserved.
#핑크퐁 #동물체조 #튼튼쌤율동체조
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)