Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
여스트리머한테 돈뜯어내는거 보여드림ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
류으미
류으미 227N theo dõi 716 Videos 126.21TR lượt xem 2021-07-31 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-15
Tổng số lượt xem113.25N
Thích tỷ lệ 98.3%
Số lần bình luận280
Tỷ lệ lượt xem 49.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 51.5TR - 92.72TR
Tỷ lệ tương tác 4.35%
Thẻ gắn
류으미 라디유 꽃감이 노돌리 메이플 로아 로스트아크 메이플스토리 정총무가 쏜다 무한도전 정총무 정준하
Giới thiệu
돌려줬다


멤버 : 라디유 노돌리 꽃감이


#류으미
#정총무가쏜다쏜다쏜다
#류으미가쐈다
-----------------------------------------------


문의
메일 [[email protected]]


-----------------------------------------------


트위치 생방 [https://www.twitch.tv/ryueumi1]
구독하기 [https://goo.gl/rcrDDv]


-----------------------------------------------


편집자 : 나
썸네일 : 레뷔


사용 BGM
Delta
Wagon Wheel - Electronic
Mở