Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
몰이(햄스터)에 사진과 영상 [이몰크]
뉴비
뉴비 42 theo dõi 0 Videos 0 lượt xem 2019-08-31 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem138
Thích tỷ lệ 40%
Số lần bình luận6
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 91N
Tỷ lệ tương tác 46.38%
Thẻ gắn
Giới thiệu
안녕하세요.
햄스터 몰이에 사진과
동영상을 모아봤는데요.
몰이에 정보입니다.
재밌게 시청해 주세요.
몰이는 이몰크에 몰을 따서 지었습니다.
몰이에 생일은 8/16 입니다.
그리고 암컷입니다.
그럼 영상시작합니다.
구독과 좋아요😁👍눌러주세요.ㅋ
[이몰크]
Mở