Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
남해 문어들이 환장하는 에기 를 지금 공개 합니다 !! - 남해 여수 갈매기호 선상 문어 낚시
라욘의 낚시일기
라욘의 낚시일기 46.9N theo dõi 150 Videos 7.71TR lượt xem 2021-07-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-24
Tổng số lượt xem14.39N
Thích tỷ lệ 96.8%
Số lần bình luận68
Tỷ lệ lượt xem 30.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 6.55TR - 11.78TR
Tỷ lệ tương tác 5.97%
Thẻ gắn
남해 낚시 여수 낚시 문어 낚시 선상 낚시 선상 문어 낚시 여수 문어 낚시 문어 선상 낚시 여수 선상 낚시 라욘의 낚시일기
Giới thiệu
■ 남해 문어들이 환장하는 에기 를 지금 공개 합니다 !! - 남해 여수 갈매기호 선상 문어 낚시

지난 7월 8일 부로 남해 문어 금어기 가 해제가 되었고 문어 금어기 해제 를 기점으로
많은 분들이 문어를 잡으러 남해로 출조를 하고 있습니다
저는 지난 7월 11일 여수 신기항으로 문어를 잡으러 다녀 왔는데요 ^^
금어기 해제 바로 다음날인 7월 8일 과 9일은 그나마 조황이 좋았지만
제가 갔었던 7월 11일은 7월초 장마 전선이 많은 비를 남쪽에 뿌리면서
수문도 많이 열고 물색도 좋지 않아서 고생을 좀 했습니다 ㅠ.ㅜ
그나마 오후들어 여수 갈매기호 선장님의 탁월한 판단에 장거리 포인트로 이동해 준수한 조과를 올리고 왔는데요 ^^

제가 여러분들을 위해 문어 낚시 시즌 초 어떤 에기가 잘 먹히는지 이번에 제대로 테스트를 하고 왔습니다 ㅎ
영상에서 최근 남해 문어들이 환장하는 에기 를 공개해 드렸으니 제가 추천해드린 에기 꼭 준비해가셔서
부디 문어 마릿수 손맛 보셨으면 좋겠습니다 !!
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)