Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
좀비이면서 동시에 악마에 빙의된 괴생명체의 혈액을 통해 백신을 만들려는 신부의 최후 (엑소시스트+좀비) - 알.이.씨 2편 2부
기무리뷰
기무리뷰 260N theo dõi 24 Videos 1.98TR lượt xem 2021-09-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-25
Tổng số lượt xem85.84N
Thích tỷ lệ 97.3%
Số lần bình luận134
Tỷ lệ lượt xem 33%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 39.03TR - 70.29TR
Tỷ lệ tương tác 2.76%
Thẻ gắn
영화리뷰 결말포함 스포주의 공포영화 알이씨 REC 좀비영화
Giới thiệu
🎬 알.이.씨 2편 1부 🎬
https://youtu.be/0uycMwOvZQg

📼 멤버쉽 가입 📼
무삭제버전을 감상하실 수 있습니다.
https://www.youtube.com/channel/UCSaWpMhJ-wm1ekEbEvZ6AhQ/join
멤버쉽을 가입하신 후 [email protected]으로
영상을 받으실 메일을 보내주셔야 해요

🎬 알.이.씨 2편 2부 🎬
🗡 장르 : 공포, 스릴러
🗡 감독 : 하우메 발라게로, 파코 플라자

(V) ∧_∧ (V)
 ヽ(・ω・)ノ
  /  /
ノ╰U╯ゝ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

📼 기무리뷰의 다른 시리즈 영상들도 감상하세요!! 📼

🐱 피면이 시리즈 1~7편
(https://youtube.com/playlist?list=PLUH_oBBld0chxzFsVcOZelLrLNB6o69Kt)
🐱 팔자 시리즈 1~5편
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLUH_oBBld0cgfl3nGBcMHXJiPi1nXEgsS)
🐱 몽마 시리즈 1~9편 (나이트메어 1~9편)
( https://www.youtube.com/playlist?list=PLUH_oBBld0cj8754JVSDQ4LTOwA4WXJCA )
🐱 牛 시리즈 1~7편 (쏘우 1~7편)
( https://www.youtube.com/playlist?list=PLUH_oBBld0cjc1alyJPo9Ay6EhImiHrB4 )
🐱 자손 시리즈 1~12편 (13일의 금요일 1~12편)
( https://www.youtube.com/playlist?list=PLUH_oBBld0cjxdewTWkFVD6VEt-0l8kC8 )
🐱 오도라섬 시리즈 1~6편 (데드캠프 1~6편)
( https://www.youtube.com/playlist?list=PLUH_oBBld0cgfYukmm8OwjGSyqV8XaoUN )
🐱 아내의신장 시리즈 1~6편 (사탄의인형 1~6편)
( https://www.youtube.com/playlist?list=PLUH_oBBld0cgKoNJbHi9gR8J3eLsf-3Dn )
🐱 가시복어 시리즈 1~8편 (헬레이저 1~8편)
( https://www.youtube.com/playlist?list=PLUH_oBBld0cgWqW4rcMhzUN6nzd4U9tOB )
🐱 벌꿀쇼크맨 시리즈 1~3편 (캔디맨 1~3편)
( https://www.youtube.com/playlist?list=PLUH_oBBld0cgkJFWRH0NrNI4dbTVwuB34 )
🐱 데리버거 시리즈 1~3편 (지퍼스크리퍼스 1~3편)
( https://www.youtube.com/playlist?list=PLUH_oBBld0ch17Du2VU073Z2cM5D26v3a )
🐱 디센트 시리즈 1~2편
( https://www.youtube.com/playlist?list=PLUH_oBBld0cj5LjUycvcaBYMClir6QFCP )
🐱 죽은 故기괴무비 작품
( https://www.youtube.com/playlist?list=PLUH_oBBld0cjhV6MnFC_xVuNbRfezO51k )

---------------------------------------------------------------------------------------------------

기무리뷰 인스타그램 - https://www.instagram.com/gimureview/
기무리뷰 투네이션 - https://toon.at/donate/637019520384437589
기무리뷰 비지니스 - [email protected]
Mở