Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
تصميم
ليونه الصاعدي
ليونه الصاعدي 4 theo dõi 5 Videos 914 lượt xem 2017-11-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem19
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 52.63%
Thẻ gắn
Giới thiệu
تصميم
Mở