Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Vlog #8 | Who's hungry?
A-YEON
A-YEON 1.83TR theo dõi 60 Videos 211.92TR lượt xem 2021-04-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem891.53N
Thích tỷ lệ 95.9%
Số lần bình luận1.76N
Tỷ lệ lượt xem 48.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 405.63TR - 730.16TR
Tỷ lệ tương tác 3.66%
Thẻ gắn
ayeon squeezed juice carrot juice 착즙주스 휴롬 당근주스 건강주스 아연 착즙주스 만들기 주스 만들기 브이로그 vlog 일상 누하스 안마의자 massage chair massage cook cook vlog 요리 요리 영상 nouhaus
Giới thiệu
#squeezedjuice #착즙주스 #누하스
제품 협찬 영상이 포함되어 있습니다
영상에 나오는 안마의자는 누하스 제품이에요
http://www.nouhaus.co.kr

▪ Instagram: https://www.instagram.com/ayeon3131
▪ Facebook: ​​https://www.facebook.com/ayeon3131

▪ Contact : [email protected]
Mở