Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
😎
FAV_ Aimbot
FAV_ Aimbot 71.9N theo dõi 245 Videos 11.73TR lượt xem 2021-06-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem24.08N
Thích tỷ lệ 99.3%
Số lần bình luận35
Tỷ lệ lượt xem 33.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 3.93TR - 7.87TR
Tỷ lệ tương tác 4.22%
Thẻ gắn
apex apex legends 에이펙스 에이펙스 레전드 에임봇 에임봇6974 aimbot aimbot6974 fav aimbot
Giới thiệu
・Twitter・@aimbot6974
https://twitter.com/aimbot6974

800 dpi / in game sensitivity 1.2 / ads 1 (Toggle) / FOV 110
Mở