Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Fortnite LIVE
NG E-SPORT
NG E-SPORT 157 theo dõi 3 Videos 1.33N lượt xem 2020-06-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem114
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 72.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 12.28%
Thẻ gắn
#PS4Live PlayStation 4 Sony Interactive Entertainment Fortnite
Giới thiệu