Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Hurler Cian Lynch supports Team Limerick Clean Up 6
I Love Limerick
I Love Limerick 2.66N theo dõi 513 Videos 1.51TR lượt xem 2021-03-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-28
Tổng số lượt xem262
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 9.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 91N
Tỷ lệ tương tác 1.15%
Thẻ gắn
Giới thiệu
TLC6 will take place this Good Friday in a ‘different but doable’ manner whilst complying with all public health guidelines issued by the HSE. Schools week is planned for March 22, 2021 and more information will be communicated to participating schools in due course. Schools wishing to take part should visit the Team Limerick Clean-Up website to register. #lovelimerick
Mở