Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
나무농사에 가장 좋은 퇴비는? 우분, 돈분, 계분, 인분? [조경수 재테크 비료, 거름]
나무시장
나무시장 13.1N theo dõi 58 Videos 987N lượt xem 2021-10-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-22
Tổng số lượt xem2.04N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận9
Tỷ lệ lượt xem 15.6%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 910N - 1.66TR
Tỷ lệ tương tác 6.91%
Thẻ gắn
나무 조경수 나무퇴비 나무거름 나무비료 조경수퇴비 조경수거름 조경수비료 퇴비 거름 비료 계분 인분 우분 돈분 조경수재테크 재테크 부업 투자 조경수투자 조경수부업 나무부업 나무투자 나무재테크
Giới thiệu
[ 양태의 전화번호 : 010-2376-6089 ]

나무농사에 있어서 '거름' 작업은 수익률을 극대화 시켜주는 아주 중요한 과정입니다.
하지만 여기서 주의할 것은 '나무에 좋은 거름'과 '나무에 안좋은 거름'이 있다는 점입니다.
그래서 오늘은 주변에서 흔하게 구할 수 있는 퇴비의 종류를 살펴보고
그 중에서 무엇이 나무에 좋고, 무엇이 안좋은지 그 이유에 대해서 설명해봤습니다.

----------------

양태의 블로그 링크 (링크를 클릭하세요!)
https://blog.naver.com/222rnrnrn

양태의 인스타그램 링크
https://www.instagram.com/yang._.taee

양태의 이메일
[email protected]

양태의 밴드 링크
https://band.us/@namusijang

#나무농사 #퇴비 #거름
Mở