Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
MSI에서 나온 프로게이머 선수들이 자리를 세팅하는 법 ㄷㄷ #Shorts
원우주
원우주 68.1N theo dõi 105 Videos 13.23TR lượt xem 2021-05-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-26
Tổng số lượt xem3.15TR
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận1.73N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.43TỶ - 2.58TỶ
Tỷ lệ tương tác 1.04%
Thẻ gắn
MSI 롤 MSI 미드시즌인비테이셔널 mid season invitational 2021 MSI 2021 담원 MSI 담원 msi dk
Giới thiệu
MSI에서 나온 프로게이머 선수들이 자리를 세팅하는 법 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

1주일에 최소 영상 3개 업로드를 목표로 하고 있으며
신속하고 정확한 이벤트 및 정보전달을 목표로 하고 있습니다.​

항상 시청해주셔서 감사합니다!^^

🔵 생방송 :: http://bj.afreecatv.com/woojoo94
💌 문의 :: [email protected]
=====================================================

원우주 유튜브 구독하기 :: https://bit.ly/33zmaBe
재미있게 보셨다면 '구독'과 '좋아요' 부탁드립니다!
감사합니다.

​#Shorts
Mở