Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[타로/타로카드]나의 타고 난 복은??
소름타로
소름타로 51.9N theo dõi 331 Videos 11.01TR lượt xem 2021-10-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-17
Tổng số lượt xem26.48N
Thích tỷ lệ 11.31%
Số lần bình luận391
Tỷ lệ lượt xem 51%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 12.03TR - 21.68TR
Tỷ lệ tương tác 26.08%
Thẻ gắn
타로 타로카드 타로점 소름타로 소름타로 전생 소름타로 애정 소름타로 연애 타로마스터 타로 배우기 대운 속마음 속마음 타로 타로 속마음 재회 재회운 재회운 타로 타로 재회 재회타로 재회 타로 연애운 타로 연애운 연애운 타로 연애운 주파수 애정운 타로 애정운 타로 애정운 애정운 주파수 관상 사주 사주팔자 명리학 시험운 타로 시험운 승진운 타로 승진운 합격운 타로 합격운 타로 이사운 이사운 사업운 타로 사업운 취업운 타로 취업운 하반기 운세 10월 운세 10월 애정운 10월 연애운 신축년 2021년
Giới thiệu
안녕하세요 소름타로 채널입니다
오늘 준비한 영상은 나의 타고 난 복은?
이라는 주제로 영상을 올려보아요
줄겁게 시청하시고 구독 좋아요 댓글
알람 부탁드립니다^^
소름타로 개인상담 문의는
인스타/카카오톡 소름타로 검색 후 가능합니다^^
#타로#타로카드#타로점
Mở