Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
갱플랭크 하이라이트
뇌명
뇌명 447 theo dõi 131 Videos 364.11N lượt xem 2017-08-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem553
Thích tỷ lệ 87.5%
Số lần bình luận23
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 250.25N - 455N
Tỷ lệ tương tác 42.86%
Thẻ gắn
Giới thiệu
롤은 역시 재밌군.
Mở