Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
엄마도 모르는 우리 아이의 정서지능, 1부 아이의 인생을 바꾸다 - EBS 다큐프라임
교육방송
교육방송 0 theo dõi 3 Videos 192.66N lượt xem 2019-04-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem164.5N
Thích tỷ lệ 96.5%
Số lần bình luận70
Tỷ lệ lượt xem 0
Kém
Ứớc tính giá trị video 74.84TR - 134.72TR
Tỷ lệ tương tác 1.74%
Thẻ gắn
다큐멘터리 EBS 다큐 프라임 아이 교육 자녀교육 육아 어린이교육 청소년교육
Giới thiệu
1998년, IMF로 직장을 잃은 윤대리 시나리오 감독으로 충무로에 발을 들여놓다. 그리고 12년 후.. 천만 관객 동원! 티켓파워 2위의 감독이 되다. - 영화감독 윤제균.

여자에게는 벅차다는 기계공학을 선택한 18살 소녀. 8천 대 1의 경쟁률을 뚫고 우주에서 꿈을 펼치다. - 한국항공우주연구원 이소연

가난 때문에 대학을 포기하고 공사판을 전전하던 19살 막노동꾼. 4수의 집념으로 서울대에 수석입학하다. 그리고 승률 90%의 변호사가 되다. - 변호사 장승수

그 들의 성공 비결은 각기 다릅니다. 하지만 잘 들여다 보면 공통점이 있습니다. 자신의 마음을 성공에 활용했다는 사실입니다.

정서 : 사람의 마음에 일어나는 여러가지 감정, 또는 감정을 불러일으키는 기분이나 분위기

정서지능(Emotional Intelligence) : 자신과 타인의 감정을 이해, 수용하고 자기 감정을 조절하는 능력.

당신의 아이가 어떤 아이로 자라나기를 원하십니까? 때를 쓰는 아이를 보며 당신은 지금 어떤 반응을 보이고 있습니까? 아이에게 보여주는 당신의 모습이 멀지않은 미래 아이의 모습입니다. 그리고 당신의 반응이 아이의 미래를 결정짓고 있는 지도 모릅니다.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)