Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
'광화문 1번가'에서 기다리겠습니다.
문재인 공식채널
문재인 공식채널 63.4N theo dõi 467 Videos 20.04TR lượt xem 2017-05-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-29
Tổng số lượt xem67.56N
Thích tỷ lệ 69%
Số lần bình luận525
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 30.73TR - 55.32TR
Tỷ lệ tương tác 10.73%
Thẻ gắn
문재인 광화문1번가 국민인수위원회 문재인정책 정책제안 이니 문재인1번가 소통 광화문
Giới thiệu
안녕하십니까? 대통령 문재인입니다.

‘문재인1번가’ 기억하시지요?
이번에는 새 정부의 국정운영에 국민 여러분의 의견을 제시할 수 있는 정책 제안 플랫폼 ‘광화문1번가’ 홈페이지를 오픈했습니다.
광화문 광장, 세종문화회관 옆에 국민소통공간도 마련했습니다. 가족과 함께 오셔서 좋은 정책, 많이 제안해 주십시오.
앞으로 50일간 국민의 의견을 열심히 듣고 제가 직접 보고 드리겠습니다.

광화문 광장은 정권교체의 주역인 국민들이 함께 촛불을 들었던 ‘직접 민주주의’의 상징입니다.
그 광장의 정신을 살려 국민들로부터 다양한 정책을 제안받고 토론하고 또 소통하겠습니다.

국민 여러분과 함께 나라를 나라답게 만들겠습니다.
‘광화문1번가’에서 기다리겠습니다. 감사합니다.
Mở