Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
주택수에 포함 안되는 기준시가 1억이하 주택의 함정, 이것 모르면 큰일!
부동산쇼
부동산쇼 172N theo dõi 407 Videos 18.63TR lượt xem 2021-07-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-03
Tổng số lượt xem876.11N
Thích tỷ lệ 1.98%
Số lần bình luận336
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 398.62TR - 717.53TR
Tỷ lệ tương tác 2.37%
Thẻ gắn
기준시가1억이하주택 취득세중과
Giới thiệu
강력한 세금규제가 이어지면서
기준시가 1억이하 주택을 찾는 분들이 많습니다.
"주택으로 보지 않는다”라는 얘기 때문인데요,
하지만 정말 주의해야 것이 있습니다.
이걸 확인하지 않고
기준시가 1억이하 주택을 구입했다가는
난처한 상황에 처해질 수 있어서
주의해야할 점은 무엇인지 알아보겠습니다.

▶ 상담문의 : 02-3157-3111
▶ 웅이 블로그 : https://bit.ly/2zDloDl

#부동산#취득세중과#기준시가1억이하주택#주택수제외
Mở