Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
2020년 12월 5일 문어낚시 미끼 잡으러 레고~레고~
수미니TV
수미니TV 712 theo dõi 1 Videos 27.59N lượt xem 2020-12-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem651
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 91.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 273N - 523.25N
Tỷ lệ tương tác 9.52%
Thẻ gắn
Giới thiệu