Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
How to deal with an opponent with superior back pressure and wrist flexion
Ryan Blue Bowen
Ryan Blue Bowen 48.4N theo dõi 1537 Videos 23.3TR lượt xem 2021-05-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2.82N
Thích tỷ lệ 95.3%
Số lần bình luận33
Tỷ lệ lượt xem 5.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 1.11TR - 1.54TR
Tỷ lệ tương tác 18.89%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Had these great question asked of me by Tom Demkowski. Here's my answer.

vs Maateiwarangi Heta Morris https://youtu.be/x3TCg3fO78U

FOR EVERYTHING ARMWRESTLING visit: https://www.poundforpoundarmwrestling.com

Pick up the exact handles I train with at https://www.poundforpoundarmwrestling.com and track your 1RMs with me.

Equipment / Chalk / Straps / Apparel / Coaching / Elite Seminars

ONLINE COACHING now available. Hit Join Now
Mở