Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
베로니카 수녀가 들려주는 로마서 이야기 1
바오로딸성경학교
바오로딸성경학교 1.68N theo dõi 72 Videos 112.33N lượt xem 2021-10-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-01
Tổng số lượt xem349
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 20.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 159.25N - 273N
Tỷ lệ tương tác 6.02%
Thẻ gắn
성바오로딸수도회 새로나는성경공부 새로나는 성경공부 어르신 성경공부 어르신성경공부
Giới thiệu
성경 · 교회 문헌 Ⓒ 한국천주교중앙협의회, 2020.

* 본 영상은 바오로신학영성 연수회 실시간 강의를 촬영하여
오디오와 PPT 자료만 따로 편집한 것입니다.
이로 인해 오디오 상태가 고르지 못한 점 양해바랍니다.
Mở