Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
이케아 휠리스로 키큰 선반장 만들기 - 초저가로 만드는 갓성비 수납선반 DIY DOUBLE SIZE IKEA HYLLIS
활용쥐 MO_USE
활용쥐 MO_USE 253 theo dõi 11 Videos 44.47N lượt xem 2021-08-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-16
Tổng số lượt xem202
Thích tỷ lệ 3.47%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 79.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 91N - 159.25N
Tỷ lệ tương tác 13.37%
Thẻ gắn
Giới thiệu
이케아 갈때마다 고민하던 그 아이디어를 결국 실행에 옮겨봤습니다.
그런데 꽤나 성공적이어서 팁을 공유드리고 싶어 올리게 되었어요!

=====재료 목록=====

이케아 휠리스 (IKEA HYLLIS) 60x27x74 cm 12,000원
이케아 휠리스 (IKEA HYLLIS) 60x27x140 cm 15,000원

00:00 - 만들게 된 이유
00:12 - 본격적인 제작
01:05 - 연결부위 제작
01:41 - 주의사항 설명(이미지)
02:11 - 완성(전체 모습)
02:35 - 완성(적용 모습)
Mở