Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
찌올림 붕어낚시, 생마늘을 다져 넣은 옥수수 미끼에 붕어는 반응할까? 재미있는 결과를 확인해 보세요~
물가에선나무
물가에선나무 31.5N theo dõi 385 Videos 12.23TR lượt xem 2021-04-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-21
Tổng số lượt xem26.52N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận121
Tỷ lệ lượt xem 84.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 12.05TR - 21.7TR
Tỷ lệ tương tác 6.12%
Thẻ gắn
낚시 붕어 붕어낚시 민물낚시 민물 바닥 찌올림 노지 자연지 외대일침 떡밥낚시 집어낚시 가변채비 스위벨채비 나눔봉돌채비 채비 강좌 입문 따라하기 원투 끝보기 릴낚시 힐링 캠핑 야영 부쉬크래프트 차박 여행 fishing crucian carp float camping bushcraft Рыбалка на поплавок 낚시 동영상 동영상
Giới thiệu
작년 부터 붕어 낚시 미끼에 마늘향을 첨가하는 시도를 계속하고 있습니다. 이 번에는 옥수수에 생마늘을 다져서 섞은 다음 하루밤을 보낸 뒤 미끼로 사용해 보았습니다. 지난 번 옥수수에 시중에서 판매하는 옥수수 가루를 첨가 했을 때는 눈에 띄는 효과가 없었는데, 생마늘은 어떨까요? 재미있는 결과를 영상을 통해 확인해 보세요. ►► 구독, 좋아요, 댓글 응원은 채널 운영에 큰 힘이 됩니다. ►► 영상은 링크로 어디나 공유 하셔도 좋습니다.

Float fishing for crucian carp

낚시장비
낚싯대 : 36, 32칸
받침대 : 3절
받침틀 : 2단(땅꽂이형)
원줄 : 세미플로팅 2호
목줄 : 카본 1호, 20Cm
바늘 : 이두메지나 8호
찌 : 반가조방 부력조절찌(부조찌) 3.3g 38Cm
채비 : 가변나눔봉돌채비
봉돌 : 멀티홀더 + 2.2g
나눔봉돌 : 멀티홀더 + 오링 0.1g X 3개
미끼 : 생마늘을 섞은 스위트콘

#마늘옥수수 #찌올림​​​ #여주​​​ #마늘 #옥수수 #바닥채비​​​ #가변나눔봉돌채비​ #붕어낚시​​​ #낚시​​​ #붕어​​​ #물가에선나무​​​
Mở