Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
게임번역 역사에 길이 남을 번역 #Shorts
공성폭탄
공성폭탄 10.4N theo dõi 188 Videos 3TR lượt xem 2021-09-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-02
Tổng số lượt xem19.99N
Thích tỷ lệ 97.3%
Số lần bình luận90
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 9.1TR - 16.38TR
Tỷ lệ tương tác 5.92%
Thẻ gắn
공성폭탄 공폭 게임 다키스트던전 닼던 닼던 번역 다키스트 던전 번역 다키스트던전 번역 유적이 유적이 우리 가족이 되었다 발번역 번역
Giới thiệu
원문 : Greatly increases the hound's vigor for a short time.
사냥개의 활력(또는 힘)을 짧은 시간 동안 크게 상승시킵니다.

구독과 댓글은 영상을 올리는 힘이 됩니다.
https://bit.ly/3CvYP2Q

------------------------------------------------

공성폭탄 트위치 : https://www.twitch.tv/siegebomb
공성폭탄 블로그 : http://blog.naver.com/christuper
공성폭탄 트위터 : https://twitter.com/SiegeBomb_

#공성폭탄 #다키스트던전 #Shorts
Mở