Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
초록색 포도쨈이 될까?
먹어볼래TryToEat
먹어볼래TryToEat 1.31TR theo dõi 267 Videos 228.4TR lượt xem 2022-08-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-04
Tổng số lượt xem1.44TR
Thích tỷ lệ 1.01%
Số lần bình luận942
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 656.49TR - 1.18TỶ
Tỷ lệ tương tác 1.66%
Thẻ gắn
포도쨈 먹어볼래 grape jam
Giới thiệu
샤인머스켓으로 쨈을 만들어보자!

[식재료 정보]
샤인머스캣, 양배추, 당근 - 이마트
계란 - 냉장고

[조리도구 정보]
후라이팬, 웍 - 드롭스
도마 - 노이호드 스튜디오
칼 - 코렐(시카고커틀러리), 더호랑

[만드는 법]
1) 포도알을 떼어내어 식초, 베이킹소다를 넣은 물로 잘 세척한다
2) 냄비에 포도를 넣고 설탕을 1/3 종이컵 넣는다
3) 손으로 잘 으깬다
4) 중불에서 뭉근하게 끓인다 (소금을 조금 넣으면 고급진 단맛을 낼 수 있다)
5) 포도가 흐물해지면 한번 체에 걸러 껍데기와 씨를 제거한다
6) 체에 거른 포도에 설탕 1/2 종이컵을 넣고 약불에 끓인다
7) 어느정도 끈적해지면 레몬즙을 조금 넣는다
8) 원하는 농도가 되면 불을 끄고 유리병에 담는다
9) 24시간 식힌 후, 잼으로 사용한다
10) 식빵에 잼을 바르고 에어프라이어에 구우면 초간단 후렌지파이!
( 굽는 온도와 시간은 180도 10분이 적당하며, 슈가파우더, 민트로 데코를 하면 아주 이쁘고 맛있다)
11) 양배추, 당근, 계란을 섞어 구운 후, 식빵에 샤인머스캣잼, 햄, 치즈를 올리고 구운 계란패티를 올린다
12) 취향에 따라 그 위에 잼을 더 바르고 케챱을 뿌리거나 그냥 케찹을 뿌린다
13) 그냥 먹어도 맛있지만, 와플팬에 눌러 먹으면 훨씬 더 맛있다

[출연자 정보]
백지 - 관종 (인스타 : @baek.z_trytoeat)
먹어볼래 - 인간 (인스타 : @trytoeat222)

[BGM] Artlist

[영상 저작권] 먹어볼래TryToEat

[비즈니스 문의❤️] [email protected]
Mở