Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[1편] 레알 500만원 짜리 영어강의 | 원어민도 모르는 a/an의 비밀
한마디로TV
한마디로TV 98.6N theo dõi 1299 Videos 20.73TR lượt xem 2021-12-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-26
Tổng số lượt xem6.55N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận23
Tỷ lệ lượt xem 6.7%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 2.98TR - 5.36TR
Tỷ lệ tương tác 9.67%
Thẻ gắn
영어 회화 영어공부 영어 공부 유튜브 영어 유튜브영어 유튜브 한마디로닷컴 박기범 영어 박기범 강사 영어인강 영어 인강 영어문법 영어 문법 유튜브 영어강의 온라인 수업 영어회화 영어단어 쉬운영어 문법 영문법 왕기초 단어 어휘 조동사 왕초보 공부 공부방법 전치사 원어민영어 회화 패턴회화 패턴영어 영어패턴 잉글리시 가정법 과거완료 현재완료 관계사 관계절 관계대명사 관계부사 to부정사 가주어 미드 쉐도잉 낭독 영어유튜브 영어뇌 의문사 관사 be동사 주어 동사 영작 영어말하기 스피킹 독해 writing 해외여행 생활영어 수동태 능동태 부정사 동명사 유학 어학연수 이민 언어철학 언어학 라틴어 스페인어 인문학 게르만어 영어강사 영어강의 고퀄 컨텐츠 크리에이터 기초영어회화 왕기초영어회화 영어공부혼자하기 영어회화강의 영어무료강의 왕초보영어 asmr 자동암기
Giới thiệu
- 영어가 100배 빨라지는 한마디로닷컴 https://hanmadiro.com
- 교재 구입 https://www.mardeemall.com

추상명사 보통명사
고유명사 물질명사 집합명사 가산명사 불가산명사 ...
이제 쓸데없이 외우지 마세요
부정관사 a/an 원어민처럼 쓰는 가장 완벽한 방법

박기범 강사 소개
- 서울대 졸업
- 미국 Ohio State Univ. & Univ. of Southern California 석사
- tvN 리틀빅히어로 99회 주인공
- 한마디로닷컴 대표강사

#영어회화 #영문법 #영어기초 #영어말하기 #영어초보 #한마디로닷컴 #한마디로TV
Mở