Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
오빠 내가 계산할게
웃긴댓글
웃긴댓글 364N theo dõi 295 Videos 238.21TR lượt xem 2021-09-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-10
Tổng số lượt xem579.22N
Thích tỷ lệ 1.36%
Số lần bình luận609
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 263.53TR - 474.38TR
Tỷ lệ tương tác 2.41%
Thẻ gắn
웃긴짤 직캠 웃영 댓글모음 웃긴영상 레전드 레전드댓 레전드댓글 웃짤동 웃긴댓글 레전드짤 후방 에펨코리아 펨코 FM코리아 댓글레전드 킬링타임 담배필때 똥싸면서 똥쌀때 담배피면서 보기좋은 볼만한 웃긴댓글저장소 반응 재밌는 웃긴 후방주의 웃긴상식 댓글캐리
Giới thiệu
어쨋든 계산하긴 했음


웃겼던 짤과 댓글캐리들을 모아서 편집해봤습니다.
광고문의 : https://open.kakao.com/o/s24m4yCc ​
.
.
* 웃긴댓글 채널은 애드센스 수익창출 기능을 이용하지 않고 있습니다.
* 따라서 유튜브 애드센스 광고수익은 저를 거치지 않고 곧바로 영상 원저작자에게 지급됩니다.
* 웃댓의 수익원은 광고영상 제작에 대한 편집대가로 발생합니다.
.
#댓글모음 #웃긴영상 #웃긴짤
Mở