Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
海外生活丨原来日本媳妇传家秘方是这样的?【中日夫妻七七】
中日夫妻七七
中日夫妻七七 5.43N theo dõi 121 Videos 2.41TR lượt xem 2021-07-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-08
Tổng số lượt xem322
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 5.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 227.5N - 432.25N
Tỷ lệ tương tác 4.04%
Thẻ gắn
中日夫妻七七 日本媳妇 日本美食 中日夫妻 跨国恋 情侣vlog 异国恋 日本 日本护肤 全职太太 夫妻日常 上门女婿 日本收纳 中日差异 居家好物 日本媳婦 跨國戀 情侶vlog 異國戀 日本護膚 全職太太 上門女婿 日本收納 中日差異 Chinese and Japanese couples seven or seven Japanese wives Japanese food Chinese and Japanese couples transnational love couple vlog exotic love Japan Japanese skin care full-time wife husband and wife daily door-to-door son-in-law Japanese storage Sino-Japanese differences home good things
Giới thiệu
海外生活丨原来日本媳妇传家秘方是这样的?【中日夫妻七七】
跨国恋:https://zhongrifuqiqiqi.page.link/NLtk
大家好,我是七哥,
我将在这里持续分享我与日本媳妇儿的夫妻日常生活,
以及在异地他乡的生活,
因为我和妻子是在韩国上学期间认识的,所以视频中是用韩语对话
喜欢我们的就一起见证我们爱情吧~
#独家秘方#烤饭团#日常
Mở